0988671897

Giấy Phép Kinh Doanh Xuất Khẩu Lao Động

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu lao động là dạng giấy phép kinh doanh có điều kiện dành cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động, xuất khẩu nhân lực có trình độ, có chuyên môn, hoặc lao động phổ thong ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn.

Danh mục: